saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Barbeque Спрей за камини бял

Спрей за камини бял

Спрей устойчив на температури до 350°С.
  • Изработен от глазура с високо качество, на базата на модифицирани смоли и силикон, които позволяват да се подновят всички повърхности, които обикновено се облагат с високи температури.
  • Подходящ за пещи, печки,котли,комини.

Разфасовка:

  • 0,400 л.

Цветове:

Влезте, за да коментирате
12,24 лв
Базова цена с данък 12,24 лв
Продажна цена 12,24 лв
Продажна цена без данък 10,20 лв
Сума на данък 2,04 лв
SKU 81.038.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

Продуктът не се счита за опасен съгласно 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последвалите изменения.Няма специфични опасности, които се срещат при нормална употреба.

Внимание:

h

Xi

дразнещо
h

F

запалимо

R11 - Лесно запалим.S2 - Да се пази далече от достъп на деца. S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта

Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09