saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Barbeque Бързо разпалваща течност

Бързо разпалваща течност

Подпалващо средство без дим и мирис. Това е един продукт за дървени въглища и дърва за огрев,който улеснява до максимум процеса на запалване.
  • Когато изгаря не произвежда дим и неприятни миризми.
  • Много подходящ за използване при запалване на барбекю, тъй като не променя вкусовите качества на храните.

Подобни продукти

Влезте, за да коментирате
7,92 лв
Базова цена с данък 7,92 лв
Продажна цена 7,92 лв
Продажна цена без данък 6,60 лв
Сума на данък 1,32 лв
SKU 81.005.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Състав: въглеводороди C11-C14 n-алкани,изоалкални, <2% аромати. Съдържа леснозапалими вещества.

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Етикетиране

Продуктът се счита за опасен съгласно 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последвалите изменения.Няма специфични опасности, които се срещат при нормална употреба.

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно

R11 - Лесно запалим.S2 - Да се пази далече от достъп на деца. S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта

Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09