saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Happy Color Happy Color - ефектен спрей - инокс 18/10

Happy Color - ефектен спрей - инокс 18/10

Е емайл лак, за студено приложение с цвят инокс ефект.
  • Да се избягва работа с него в топли бани и на топли повърхности!
  • Създава метално поктитие, което е изключително устойчиво на корозия и замърсяващите атмосферни условия.
  • Продуктът осигурява силна и дълготрайна адхезия!
  • Време на пълно съхнене 15 – 20 мин.
  • Подходящ за: парапети, скари, ролетни врати, спойки, помпи, химически резервоари, тръби и т.н.

Разфасовка:

  • 400 мл

Цветове:

Подобни продукти

Влезте, за да коментирате
13,13 лв
Базова цена с данък 13,13 лв
Продажна цена 13,13 лв
Продажна цена без данък 10,94 лв
Сума на данък 2,19 лв
SKU 88.171.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Начин на употреба Повърхността трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена.Разклатете спрея енергично за минута с капачката надолу. Пръска се от разстояние 25-30 см. с бавно и постоянно хоризонтално движение, след около минута същата повърхност се повтаря с вертикално движение!
Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xi

дразнещо
h

F+

силно запалимо

R10 Запалим. R11 Силно запалим. R12 Изключително запалим. R20 Вреден при вдишване. R36 Дразни очите. R38 Дразни кожата. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. S2 Да се пази от достъп на деца. S23.2 Да не се вдишва аерозола. S29 Да не се изпуска в канализацията. S43.1 При пожар да се използва вода. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09