saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Happy Color HAPPY COLOR хамершлак - бронз

HAPPY COLOR хамершлак - бронз

Е 100% акрилен лак с метален ефект за външно и вътрешно приложение.
  • Съдържа блестящи метални пигменти.
  • Притежава висока покривна способност, добри антикорозионни свойства, устойчив на климатични промени.
  • Не пожълтява.
  • Не съдържа олово.
  • Предназначен за основи или предмети от метал, картон, дърво, камък, гипс, изкуствени материали и ПВЦ.

Разфасовка:

  • 400мл
Цветова палитра
Влезте, за да коментирате
9,68 лв
Базова цена с данък 9,68 лв
Продажна цена 9,68 лв
Продажна цена без данък 8,07 лв
Сума на данък 1,61 лв
SKU 88.178.005
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Начин на употреба Повърхността трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена.Разклатете спрея енергично за минута с капачката надолу. Пръска се от разстояние 25-30 см. с бавно и постоянно хоризонтално движение, след около минута същата повърхност се повтаря с вертикално движение!
Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xi

дразнещо
h

F+

силно запалимо

R10 Запалим. R11 Силно запалим. R12 Изключително запалим. R20 Вреден при вдишване. R36 Дразни очите. R38 Дразни кожата. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. S2 Да се пази от достъп на деца. S23.2 Да не се вдишва аерозола. S29 Да не се изпуска в канализацията. S43.1 При пожар да се използва вода. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09